Biträdesavtal

Enligt GDPR agerar WinLas i rollen som Personuppgiftsbiträde när ni som Kund nyttjar WinLas system och tjänster. Det innebär att vi behöver upprätta ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) mellan oss som Leverantör och er som Kund.

På denna sida har vi laddat upp våra senaste versioner av vårt PuB-avtal, samt de bilagor som följer med. Denna sida används därmed för att kommunicera ut förändringar gällande innehållet i bilagorna.

Bilaga 1 - Instruktioner

Innehåller en tabell som beskriver ändamålet av behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som förekommer, samt behandlingens karaktär för respektive WinLas-modul. Bilagan anger också om det finns känsliga/integritetskänsliga uppgifter, samt eventuella särskilda instruktioner rörande behandlingen.

Senaste förändringar

2023-05-16: Förtydligande har skett gällande tjänsterna ” Import av legitimationer från Socialstyrelsen” och ”Undervisar i”.

2023-01-31: Tabellen har utökats med rader för tjänsterna ”Integration från InfoCaption”, ”Learnifier, ”Integration Learnifier” och ”Digital signering från Kivra”. Information kring ”WinLas Anställningsavtal” och ”Utökad bisyssla” har utökats med kompletterande information.

2022-03-21: Tabellen har utökats med en rad för tjänsten ”LMS”, samt för ”Import av legitimationer från Socialstyrelsen” och ”Utökad bisyssla”.

Bilaga 2 – underbiträden

Innehåller en förteckning med underbiträden som används inom WinLas leverans. Ett underbiträde kan beskrivas som den part som behandlar personuppgifter på uppdrag av ett personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning.

Senaste förändringar

2023-05-16: Tabellen har förtydligats med rubriksättning utifrån vilka tjänster/moduler som använder vilka underleverantörer. Beskrivningar har ändrats för Cleura och Cygate till följd av pågående byta av driftsleverantör. Underleverantörerna Amazon och Microsoft har lagts till.

2023-01-31: Underleverantörerna Kivra och Learnifier har lagts till.

2022-03-21: Driftsleverantören CityNetwork kommer under 2022 bytas ut mot Cygate med anledning av serverflytt. Omprövning av övriga underbiträden har skett: huruvida de bör ses som underbiträden eller ej.

Bilaga 3 – inbyggt dataskydd

Beskriver WinLas nuvarande arbete för att säkerställa ett inbyggt dataskydd i tjänsten/systemet.

Senaste förändringar

2022-03-21: Förtydligande kring punkten driftssäkerhet (3) och behörighetskontroll (4).

Observera att om ni som kund använder en annan mall än WinLas-standardmall kan dispositionen skilja sig mellan bilagorna. Det ni då framför allt behöver hålla koll på är förändringar kopplade till Bilaga 2: underbiträden.

Eventuella frågor kring innehållet i bilagorna eller dataskydd kan mejlas till dataskydd@winlas.se.

Bilaga 3_2022-03-21.pdf - Ladda ned PDF

PuB-avtal komplett 2023 - Ladda ned PDF

Bilaga 1 - 2023-05-16 - Ladda ned PDF

Bilaga 2 - underbiträden 2023-05-16 - Ladda ned PDF